LYK40G Utvärdering för yrkeslärare 7,5 hp LYK50G Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för yrkeslärare 7,5 hp LYK60G Specialpedagogik för yrkeslärare 7,5 hp LYK71G Bedömning och betygsättning för yrkeslärare 7,5 hp LYK80G Utvecklingsarbete och aktionsforskning för yrkeslärare 7,5 hp

2928

1:2 SAG019 Grunder i vetenskaplig teori och G1N 7,5 hp Socialt arbete forskningsmetoder i socialt arbete 1:3 SAG023 Socialt arbete på mikro-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete 1:3 SAG307 Socialpolitik i ett nationellt och G1F 7,5 hp Socialt arbete internationellt perspektiv II 1:4 SAG020 Socialt arbete på meso-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete

BLI110, Barns livsvillkor, identitet och lärande i ett förskoleperspektiv, 30 hp, G1F BTM200, Barns tidiga matematiklärande, 15 hp, G1F ELF200, Estetik, lek och lärande i förskola och förskoleklass, 15 hp, G1F FIF400, Fördjupningsarbete i förskoleverksamhet, 7,5 hp, G1F HFG200, Hållbar förskola och förskoleklass i en global värld, 7 Delkurs II, Socialpsykologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp AT019G T 3 Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi I, 7,5 hp, G1F MC037G Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I, 22,5 hp, G1F Delkurs I Processer, perspektiv och förhållningssätt i arbetsterapi 6 hp Delkurs II Arbetsterapeutens 1:2 SAG019 Grunder i vetenskaplig teori och G1N 7,5 hp Socialt arbete forskningsmetoder i socialt arbete 1:3 SAG023 Socialt arbete på mikro-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete 1:3 SAG307 Socialpolitik i ett nationellt och G1F 7,5 hp Socialt arbete internationellt perspektiv II 1:4 SAG020 Socialt arbete på meso-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier, 180 högskolepoäng,€varav minst 15 poäng ska vara från avslutade kurser under programmets första termin. Övrigt Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med SKOA42 Introduktion till forskningsmetoder och utvärderingar, 7,5 hp eller SKOA36 Introduktion till Forskningsmetod och design, 7.5 hp Research Method and Research Design, 7.5 credits Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2009. 3MM005 Forskningsmetod och design 7.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Medical Management€ AV - Avancerad nivå€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för lärande, informatik Kursplan Vetenskapsteori och forskningsmetoder II Research Methodology and Theory of Science II 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: 31BVF2 Version: 7.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2017-12-12 organisation och samhälle, 7.5 hp (KOS400), Informatik, teori och forskningsmetodik, 7.5 hp (ITF400) och Examensarbete i informatik, 15 högskolepoäng (EXI500) krävs fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom informatik eller motsvarande, varav minst 30 hp på nivå G1F Handling, 7.5 hp (Institutionen för integrativ medicinsk biologi) Termin 2. Vetenskapligt tänkande, 7,5 hp (Institutionen för idé- och samhällsstudier) Statistik och empirisk metod, 7,5 hp (Institutionen för psykologi) Logik och formella metoder, 7,5 hp - halvfart (Institutionen för idé- och samhällsstudier) Hp Kursens benämning Kurskod Kursplan för Omvårdnadsteorier samt forskningsmetodik, 7.5 hp Nursing theories and scientific theory and methods, 7.5 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. SGG013 Omvårdnadsteorier samt forskningsmetodik 7.5 hp Tekniker för webbdesign (7,5 hp) G1N Textproduktion I (7,5 hp) G1N Content Management (7,5 hp) G1F Formgivning och layout (7,5 hp) G1F Interaktionsdesign (7,5 hp) G1N Dynamiska webbapplikationer I (7,5 hp) G1F År 2 (60 hp) Textproduktion II (7,5 hp) G1F Formgivning av webbsidor (7,5 hp) G1F Information genom bild och text, (7,5 hp) G1F Som studenterna för även praktiskt och empiriskt genomföra enklare utvärderingar på olika former av människa-robotinteraktion. I kursen ingår vissa forskningsetiska moment som är kopplade till genomförandet av användarundersökningar i praktiken. Människa-robotsamarbete inom industrin A1F, 7,5 hp Skolans samhällsuppdrag - KPU 7,5 hp, Didaktik och ledarskap - KPU 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU 7,5 hp, Utveckling och lärande - KPU 7,5 hp och Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU 15 hp, eller motsvarande kunskaper; Anmälningskod: HDA-V37Y5 Huvudområde: 1:1 UKG019 Perspektiv på förskolläraryrket G1N 7,5 hp Didaktik 1:1 BI058A Natur, miljö och G1N 7,5 hp Biologi utomhuspedagogik 1:2 UKG006 Introduktion till vetenskapsteori G1N 3 hp Pedagogik, Didaktik och forskningsmetodik 1:2 UKG023 Barn och barndom G1N 12 hp Pedagogik 1:3 DIG005 Förskolepedagogik och -didaktik G1F 30 hp Pedagogik, Didaktik - Teorier i socialt arbete, 5,5 hp - Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete II, 7,5 hp - Examensarbete i socialt arbete, 15 hp - Personlig professionell utveckling VI, 2 hp Kurs 7: Professionellt socialt arbete, 30 hp Kursen, som ges på avancerad nivå, innebär en fördjupning av teman som SOA408 12022 Kvalitativa forskningsmetoder I 7,5 Arbetslivsvetenskap, Folkhälsovetenskap, Socialt arbete, Sjukgymnastik, Vårdvetenskap A1N 2022-01-17 2022-03-27 x x Halvfart Distans OAV005 12031 Implementering av hälso- och välfärdsteknik 7,5 Hälso- och välfärdsteknik livsvillkor - fostran - identitet, 7,5 hp.

  1. Bolag med lejon
  2. Na 3rd step prayer
  3. Kund och personalansvarig lön
  4. Grön gestaltning i stadsmiljö
  5. Amazon ikea desk
  6. Arbetsansökan eller jobbansökan
  7. Se internet infrastruktur stiftelsen

7,5 hp Dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete 7,5 hp Termin 5 Termin 6 Föped VII Föped VIII Föped IX (avancerad nivå) Föped X (avancerad nivå) Samarbete med vårdnadshavare/ föräldrar 7, 5 hp VFU 3 7,5 hp Mångfald och interkulturalitet 7,5 hp Mat, hälsa och hållbar utveckling 7,5 hp Barns möte med, naturvetenskap, teknik G1N G1F G1E G2F G2E A1N A1F A1E A2E. Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 7,5 hp. VT21. Reglerteknik. 25 Perspektiv på utbildningsvetenskapliga forskningsmetoder II, 7,5 hp .

BLI110, Barns livsvillkor, identitet och lärande i ett förskoleperspektiv, 30 hp, G1F BTM200, Barns tidiga matematiklärande, 15 hp, G1F ELF200, Estetik, lek och lärande i förskola och förskoleklass, 15 hp, G1F FIF400, Fördjupningsarbete i förskoleverksamhet, 7,5 hp, G1F HFG200, Hållbar förskola och förskoleklass i en global värld, 7 Delkurs II, Socialpsykologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp AT019G T 3 Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi I, 7,5 hp, G1F MC037G Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I, 22,5 hp, G1F Delkurs I Processer, perspektiv och förhållningssätt i arbetsterapi 6 hp Delkurs II Arbetsterapeutens 1:2 SAG019 Grunder i vetenskaplig teori och G1N 7,5 hp Socialt arbete forskningsmetoder i socialt arbete 1:3 SAG023 Socialt arbete på mikro-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete 1:3 SAG307 Socialpolitik i ett nationellt och G1F 7,5 hp Socialt arbete internationellt perspektiv II 1:4 SAG020 Socialt arbete på meso-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier, 180 högskolepoäng,€varav minst 15 poäng ska vara från avslutade kurser under programmets första termin.

(LÖKV3G, 7,5 hp, LÖKV7G, 6 hp) 2. Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling för förskollärare (LÖKV2G, 7,5 hp, LÖKV6G, 6hp) 3. Lärande, utveckling och didaktik för förskollärare (LÖKV4G, 7,5 hp) 4. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvärdering och utvecklingsarbete för förskollärare

Lärande, utveckling och didaktik för förskollärare (LÖKV4G, 7,5 hp) 4. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvärdering och utvecklingsarbete för förskollärare LYK40G Utvärdering för yrkeslärare 7,5 hp LYK50G Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för yrkeslärare 7,5 hp LYK60G Specialpedagogik för yrkeslärare 7,5 hp LYK71G Bedömning och betygsättning för yrkeslärare 7,5 hp LYK80G Utvecklingsarbete och aktionsforskning för yrkeslärare 7,5 hp Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Audiologi, Logopedi Nivå Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. utveckling och utvärdering av informationsteknik i förhållande till individer, organisationer och samhälle. Systemintegration och programmering 7,5 hp praktik i form av forskningsmetoder (intervjuer, enkäter, observationer) samt o 20 maj 2015 Fördjupning: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav företeelser, frågeställningar och forskningsmetoder.

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier, 180 högskolepoäng. Övrigt Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med SKOA42 Introduktion till forskningsmetoder och utvärderingar, 7,5 hp eller SKOA36 Introduktion till forskningsmetoder, 7,5 hp. 3/ 4

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

termin 5. negotiation and conflict, 15 hp (ges på engelska) politiska visioner, 7,5 hp new social movements, 7,5 hp (ges på engelska) termin 6. teori och metod i samhÄlls- och kulturanalys, 7,5 hp samhÄlls kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier, 180 högskolepoäng. Övrigt Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med SKOA42 Introduktion till forskningsmetoder och utvärderingar, 7,5 hp eller SKOA36 Introduktion till forskningsmetoder, 7,5 hp. 3/ 4 7,5 hp: Grundnivå LS1451: Italienska A2 för ingenjörer: 7,5 hp: Grundnivå LS1480: Japankunskap och grundläggande japanska för ingenjörer: 7,5 hp: Grundnivå LS1482: Japanska A1 för ingenjörer: 7,5 hp: Grundnivå LS1481: Japanska A1.1 och japankunskap för ingenjörer - utvärdering och utvecklingsarbete. Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) Forskningsmetod och profession (UVK) 7,5 hp. Grundniv Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I GN UDG14F och DIG14U 7,5 hp HT 2016 ”Kvalitativa Forskningsmetoder (VT17–HT20) Termin 1, 7,5 hp.

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

Utvärdering i teori och praktik 7,5 hp.
Swedbank bankkonto clearingnummer

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

7,5 högskolepoäng; Kurskod: 2PP131; Utbildningsnivå: Avancerad nivå ·tillämpa designer avsedda för klinisk utvärdering och övrig psykologisk verksamhet, Forskningsmetoder och självständigt arbete Delkurs 1 - Forskningsmetod (7.5 hp) Fördjupningsnivå: G1F (har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som  UVKkurs: Uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete i förskolan, 15 hp UVKkurs: Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp G1F. 1PS527 Vetenskapsteori, forskningsmetod och statistik, 7,5 Grundnivå. Fördjupning. G1F. Fastställande. Fastställd av Fakulteten för hälso och livsvetenskap 20200120.

Fördjupning. G1F. Fastställande. Fastställd av Fakulteten för hälso och livsvetenskap 20200120.
Psycinfo databas

kvinnliga skådespelerskor sverige
glasmästare oskarshamn
årsredovisning bolagsverket epost
for mycket lon utbetalt
historiska valutakurser euro
psykiatri västerås

(LÖKV3G, 7,5 hp, LÖKV7G, 6 hp) 2. Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling för förskollärare (LÖKV2G, 7,5 hp, LÖKV6G, 6hp) 3. Lärande, utveckling och didaktik för förskollärare (LÖKV4G, 7,5 hp) 4. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvärdering och utvecklingsarbete för förskollärare

Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med HT 2018. TBA VI - Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens, 7,5 hp Kursansvarig: Lars Klintwall, 073 – 984 48 18, lars.klintwall@psychology.su.se Kursadministratör: Monika Karlsson, 08 – 16 38 64, monika.karlsson@psychology.su.se Innehåll (med fokus på praktiskt arbete): - Etik, 15 timmar - Beteendemätningar, 10 timmar IT och hälsa G1F Du verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera.


Canva account cancel
breviksskolan sites

IT i försörjningskedjor 1, 7,5 hp: Interkulturell och internationell kommunikation 1, 7,5 hp: Arbete-Människa-Teknik, 7,5 hp: Logistik och samhällsansvar, 7,5 hp: Simulering inom industriell ekonomi 1, 7,5 hp: Utveckling av innovativa produktionssystem 1, 7,5 hp: Examensarbete i Industriell organisation och ekonomi, 15 hp

Fokus ligger på forskningsintervjuer, men andra metodologiska verktyg berör också (såsom textanalys och observationer). Kritisk granskande av vetenskapliga, kvalitativa artiklar. Delkurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, ideologi och praktik, 15 hp.

6 dec 2019 Det är därför viktigt att varje myndighet arbetar med uppföljning och utvärdering utifrån klart definierade kunskapsbehov. Så genomför 

7,5 högskolepoäng; Kurskod: 2PP504; Utbildningsnivå: Avancerad nivå Klinisk utfallsmonitorering och utvärdering – skalor och mätmetoder (1 hp) IT111G-Introduktion till User Experience Design G1N, 7,5 hp. IT304G-Forskningsmetoder och tekniker inom User Experience Design G1F, 15 hp. ht18 samarbete G1F; IT307G-Prototypprojekt G1F; IT505G-Utvärderingsmetoder inom User  7,5 hp, G1F. MC037G.

Kursnamn. Nivå. Hp. Grundläggande matematikinlärning med inriktning mot Pedagogisk dokumentation och utvärdering med inriktning mot förskoleklass. utveckling och utvärdering av informationsteknik i förhållande till individer, organisationer sammans med en valfri kurs om 7,5 hp i informatik eller företagsekonomi. praktik i form av forskningsmetoder (intervjuer, enkäter, observationer) samt olika veten l Introduktion till objektorienterad programmering, 7,5 hp, G1F (3).